O Plenerze / About Convention

Serdecznie i gorąco zapraszamy wszystkich origamistów na 19 Plener Origami, który odbędzie się w dniach 9-11 czerwca 2023 w Krakowie. Gościem specjalnymi pleneru będzie: Michał Kosmulski, a tematem przewodnim Inspiracje, Dedykacje.

We would like to invite all origami community for the 19th Outdoor Origami Meeting (the Polish origami convention), to be held on June 9th to 11th, 2023 in Krakow, Poland. Michał Kosmulski will be our special guest. Inspiration, Dedication is the leading topic of our convention.

Galicyjska Grupa Origami – organizator Plenerów

Grupa artystyczno-hobbystyczna Galicyjska Grupa Origami (w skrócie GGO) powstała w 2000 roku. Przymiotnik „galicyjska” pochodzi od historycznej nazwy ziem Rzeczypospolitej Polskiej – Galicja, anektowanych podczas I i III rozbioru Polski (1772 i 1795) oraz po powstaniu krakowskim w 1846 przez Monarchię Austro-Węgierską. Grupa w początkowym okresie skupiała członków galicyjskiego oddziału PCO (Polskiego Centrum Origami). Aktualnie jest otwarta na każdego zainteresowanego artystę czy miłośnika składania papieru. Jednak ze względu na intensywną współpracę bezpośrednią i rozwój jej członków, skupia się terytorialnie na obszarze województw małopolskiego i śląskiego. Za cel grupa obrała sobie popularyzację współczesnej sztuki origami, pielęgnowanie historycznych jej aspektów, organizację lokalnych spotkań na terenie wcześniej wymienionych województw (jako comiesięczne Galicyjskie Spotkania z Origami, doroczne, letnie Pikniki Origami), prowadzenie corocznych, międzynarodowych konferencji pod marką „Plener Origami” oraz, co nie mniej cenne, wspieranie indywidualnego rozwoju członków grupy. Opłata członkowska – brak.

Organizacja spotkań, pikników, spacerów i innych aktywności powiązanych ze składaniem papieru to najczęstszy przejaw działań grupy. Comiesięczne spotkania w Pracowni Origami to już wieloletnia tradycja. W 2018 roku liczba tych spotkań przekroczyła 180. Spotykamy się również na terenie Konurbacji Górnośląskiej oraz „w pół drogi” pomiędzy Krakowem i Górnym Śląskiem, na przepięknej Wyżynie Krakowsko-częstochowskiej.

Największym wydarzeniem w każdym roku działalności grupy jest niewątpliwie międzynarodowa konferencja poświęcona origami Plener Origami. Pierwsza konferencja miała miejsce w roku 2002. Aktualnie (rok 2019) za nami jest już 17-ty Plener, znany na świecie pod anglojęzyczną nazwą Outdoor Origami Meeting. W konferencjach tych uczestniczą entuzjaści origami z całej Polski i wiele osób z zagranicy. Stałymi gośćmi Pleneru są Węgrzy i Niemcy, nierzadko przybywają również Czesi, Chorwaci, Włosi i wielu innych.
Symbolika origami jest językiem uniwersalnym, jednak co do zasady na konferencji obowiązują języki: polski i angielski. Od roku 2004 na każdą konferencję zapraszamy Gościa Specjalnego. Jest to zapraszana przez grupę osoba, która może się pochwalić sporym dorobkiem artystycznym oraz posiada doświadczenie w prowadzeniu warsztatów. Plener to ogromne pole do wymiany doświadczeń, poznania trendów w składaniu papieru, nauki nowych technik czy po prostu poznania innego podejścia do tematów takich jak: aspekty artystyczne origami, technika składania papieru, diagramowanie, wystawiennictwo i sposób prezentacji prac na wystawach. I wiele wiele innych. Plener jest organizowany przez osoby składające papier, dla osób zainteresowanych origami. Nie ma tu więc miejsca na nic innego jak 100% „origami w origami”.
Każde takie spotkanie to również towarzysząca mu wystawa. Każdy z uczestników może (i prezentuje) swoje dzieła. Co nie mniej ważne, od 2010 roku wydajemy publikację książkową – biuletyn konferencyjny. Publikacja zawiera materiały otrzymane od artystów z całego świata. Są to diagramy, artykuły, siatki zgięć itp. Wyznaczenie tematu przewodniego biuletynu, odpowiednia selekcja materiału oraz wysokiej jakości oprawa graficzna prowadzą do wysokiej klasy efektu końcowego w postaci dobrego biuletynu.

Członkowie GGO wystawiają swoje prace w Polsce, Europie (wystawa „Poskładane Myśli” – Węgry 2015, wystawy w Hiszpanii, we Włoszech, Niemczech i wielu innych krajach) i na całym świecie (Stany Zjednoczone, Korea, Izrael). GGO pośredniczy również w wystawach oraz publikacjach polskich artystów origami na całym świecie. Grupa wzięła udział w Europejskim Kongresie Origami (2013-2014), którego zwieńczeniem była publikacja diagramów polskich origamistów w książce „Origami Europe”.
W 2015 roku GGO podjęła współpracę z Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzięki niej mamy spore miejsce wystawiennicze, i co bardzo ważne – na wyłączność i bez ograniczeń czasowych. Na uniwersytecie prezentujemy wystawy z cyklu zatytułowanego MAPA – Matematyka Artystycznie Papierem Abstrahowana.

Galician Group of Origami – organizer of Outdoor Origami Meetings

The Galician Group of Origami (GGO) was founded in 2000. The adjective „Galician” comes from the historical name of the lands of the Republic of Poland – Galicia, annexed during the First and Third Partitions of Poland (1772 and 1795) and after the Cracow Uprising in 1846 by the Austro-Hungarian Monarchy. In the initial period, the group was composed of members of the Galician branch of PCO (Polish Centre of Origami). Currently, it is open to any interested artist or lover of paper folding. However, due to the intense direct cooperation and development of its members, it focuses territorially on the Lesser Poland and Silesian Voivodeships. The aim of the group was to popularize contemporary origami art, cultivate its historical aspects, organize local meetings in the above-mentioned voivodships (as monthly Galician meetings with Origami, annual summer origami picnics), conduct annual, international conferences under the brand name „Plener Origami” and, last but not least, support individual development of the group’s members. Membership fee – no membership fee.

The organisation of meetings, picnics, walks and other activities related to paper folding is the most common manifestation of the group’s activities. Monthly meetings at the Origami Studio have been a long-standing tradition. In 2018, the number of these meetings exceeded 180 and we also meet in the Upper Silesian Conurbation and „halfway” between Krakow and Upper Silesia, on the beautiful Krakow-Czestochowa Upland (polish original name: wyżyna krakowsko-częstochowska).

The biggest event in each year of the group’s activity is indisputably an international conference on origami names Plener Origami. The first conference took place in 2002, currently 2019 after us is the 17th Plener, known worldwide under the name Outdoor Origami Meeting. These conferences are attended by origami enthusiasts from all over Poland and many people from abroad. The regular guests of the Plener are Hungarians and Germans, often the Czechs, Croats, Italians and many others.
Symbolic origami is a universal language, but as a rule, the conference is based on Polish and English. Since 2004, we have been inviting special guests to each conference. It is an invited by the group person, who can boast of considerable artistic achievements and has experience in conducting workshops. Outdoor Meeting is a great opportunity to exchange experiences, learn about trends in paper folding, learn new techniques or simply get to know other approaches to topics such as origami artistic aspects, paper folding techniques, drawing, exhibition and presentation of works at exhibitions. And many more. Outdoor Meeting is organized by the people submitting the paper, for those interested in origami. So there is no room for anything else here than 100% „origami in origami”.
Each such meeting is also an exhibition accompanying it. Each participant can present (and shows) his or her own works. Last but not least, since 2010 we have been publishing a confernece book. The publication contains materials received from artists from all over the world. These are diagrams, articles, CPs, etc. Setting the theme of the newsletter, proper material selection and high quality graphic design lead to a high class end result in the form of a good book.

Members of the GGO exhibit their works in Poland, Europe („Poskładane myśli” / 'Folded Thoughts’ exhibition – Hungary 2015, exhibitions in Spain, Italy, Germany and many other countries) and all over the world (United States, Korea, Israel). GGO also mediates exhibitions and publications of Polish origami artists all over the world. The group took part in the European Origami Congress (2013-2014), culminating in the publication of diagrams of Polish origamists in the book Origami Europe.
In 2015, GGO started cooperation with the Faculty of Mathematics and Computer Science at the Jagiellonian University. Thanks to it we have a large exhibition place, and what is very important – exclusive and without time limits. The university is presenting exhibitions in a series entitled MAPA – Mathematics Artistically with Paper Abstracted took place.